Muay thai – Kickboxing – K-1

Clubreglement

Elke leerling die zich inschrijft, verklaart hierbij het reglement na te leven. Overtredingen doe je op eigen risico en kunnen schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben.

Er mag niet getraind worden zonder geldige BKBMO licentie. Niet verzekerd = niet trainen!

Bij FAI MAI kan men in principe beginnen trainen vanaf 12 jaar. Het kan echter zijn dat iemand op dergelijke jonge leeftijd niet geschikt is voor het uitoefenen van deze sport. We brengen u dan op de hoogte en eventueel kan men enkele jaren later toch starten.

Indien een leerling zich schuldig maakt aan een crimineel feit, zoals zedenfeiten, drugsfeiten, opzettelijke slagen en verwondingen, diefstal ed. zal deze na beraad van het bestuur terecht gewezen worden of onmiddellijk verwijderd worden van de sportschool.

De leerling verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeaktie tegen FAI MAI of de lesgevende trainer wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel opgelopen op de training, of wegens het in ongerede raken van in de trainingsruimte achtergelaten kleding en voorwerpen.

De leerling verklaart nimmer misbruik te maken van de bij ‘FAI MAI’ aangeleerde gevechtstechnieken, op straffe van onmiddellijke verwijdering van de sportschool.

Het overeengekomen lesgeld moet ook betaald worden, indien de leerling, om wat voor reden ook, niet deelneemt aan enige les.

Laatkomers dienen zich te verontschuldigen bij de trainer. Gelieve de zaal ook niet vroegtijdig te verlaten (tenzij in noodsituaties).

Elk lid draagt zorg voor persoonlijke hygiëne, d.w.z. geknipte nagels, propere trainingskledij, verzorgde wonden, etc.

Iedereen draagt gepaste en specifieke trainingskledij (geen vrijetijdskledij).

Elk lid is in het bezit van een persoonlijke uitrusting (bokshandschoenen, scheenbescherming, mondstuk, kruisbescherming). De vulling van de bokshandschoenen mag niet platgeslagen of verpulverd zijn. De uitrusting moet in goede staat zijn omwille van de veiligheid.

Het dragen van juwelen, tijdens de trainingen, is verboden.

Spelen of buitensporig lawaai wordt niet geduld gedurende de trainingen.

De hoofdtrainer kan de toegang tot de training verbieden aan elke aanwezige (lid of toeschouwer) indien deze zich niet gedraagt naar dit intern reglement of de algemene regels van wellevendheid. Onwetendheid van dit reglement zal nooit als verontschuldiging aanvaard worden.

Het bestuur behoudt zich het recht om elke aansluiting of verlenging te weigeren. Een lid kan tijdelijk, of zelfs voor altijd geweigerd worden tot het bijwonen van en het meedoen aan de trainingen.

Wangedrag en pesten wordt niet toegelaten in onze club en zal bestraft worden met sancties. Deze sancties gaan van verwittigingen, tijdelijke schorsing tot definitieve uitsluiting uit de club.

Er mag niet getraind worden onder invloed van alcoholische drank, drugs, medicatie of andere stimulerende of verdovende middelen. Drug- en dopinggebruik is niet toegestaan. www.dopinglijn.be

Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen, let erop dat deze na de trainingen steeds terug worden meegenomen. Hou de zaal proper en heb respect voor elkanders materiaal.

Snoep, frisdrank en kauwgom zijn uit den boze. Tijdens de training zal de trainer regelmatig drinkpauzes inlassen. Drinken kan tijdens de voorziene pauzes.

Trainen doe je in groep, tracht op een sportieve en ongedwongen manier samen te werken met respect voor elkaar.

Zorg ervoor om niet deel te nemen aan activiteiten die de reputatie van de sport of clubnaam schaden.

Aan het begin van iedere training worden de nodige betalingen en administratieve verrichtingen afgehandeld. Transacties gebeuren enkel via de hoofdtrainer.

Ouders van kinderen worden verzocht om gedurende de les niet in de zaal te blijven. Dit om de lessen zo maximaal mogelijk te laten renderen. Er zijn wel gelegenheden georganiseerd waarbij de ouders naar de resultaten van hun kinderen kunnen komen zien.

Filmen of foto’s nemen van de training mag enkel indien hiervoor toestemming is verkregen van de hoofdtrainer. Idem voor het verspreiden van beeldmateriaal.

Trainen in andere clubs, die gelijkaardige sporten aanbieden, is verboden tenzij hiervoor toelating is verkregen van de hoofdtrainer. Het is eveneens verboden om kledij te dragen waarop een ander logo staat. Deelname aan Thai, Kick, K1 & MMA wedstrijden gebeurt enkel onder de naam van ‘FAI MAI’.

Politieke en racistische kwesties worden niet geduld in onze club.

Het inwendig reglement dient door alle groepsleden, leden van andere groepen en federatieleden nageleefd te worden.

FAI MAI neemt afstand van elke verantwoordelijkheid voor het misplaatste en/of onwettig gedrag van zijn leden. ledereen is dus voor zijn eigen daden verantwoordelijk. Passende maatregelen zullen door het clubbestuur of eventueel door de federatie genomen worden bij veelvuldige of ernstige inbreuken op de reglementen van de club en de federatie.

            Gebaseerd op het reglement van Dawsu Leuven en Team Topfighter Dessel.


Clubreglement - Muay Thai - Kickboxing

Advertisement